Uitleg over facturen en bezwaar maken

U ontvangt een factuur als u bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) geregistreerd staat als radiozendamateur, gebruiker van maritieme radioapparatuur of een vergunning heeft voor het gebruik van frequentieruimte. Tegen facturen waarbij jaarlijkse vergoedingen in rekening worden gebracht, kunt u bezwaar maken. Dit wordt op deze facturen vermeld. Als dit niet het geval is, neemt u dan contact op met de RDI. Digitaal ontvangen van de factuur is niet mogelijk.

Veelgestelde vragen over de jaarfactuur

Automatische incasso

Wilt u weten of u al gebruikt maakt van een automatisch incasso? Bij een automatische incasso is de factuurdatum van de jaarnota gelijk aan de vervaldatum, en dat is altijd een datum uit het verleden. Omstreeks de 25e van de maand schrijven wij het bedrag van de bankrekening af.

Wilt u in de toekomst ervoor zorgen dat de factuur automatisch geïncasseerd wordt? U vraagt dit aan via het ‘formulier voor automatische incasso’. U print, ondertekent en scant het ingevulde formulier en stuurt het per e-mail naar info@rdi.nl.

Registratie wijzigen of intrekken

U kunt uw registratie wijzigen of intrekken via het frequentiegebruikersregister. Bijvoorbeeld bij overname of verkoop van uw boot. Let op! Bij tussentijdse opzegging vindt er geen (gedeeltelijke) restitutie van het factuurbedrag plaats.

Vergunning intrekken

Uw vergunning moet u schriftelijk intrekken. U kunt uw brief sturen naar de RDI, ter attentie van de afdeling Infrastructuur, Postbus 450, 9700 AL Groningen. Vermeld hierbij uw dossiernummer(s). Let op! Bij tussentijdse opzegging vindt er geen restitutie van het factuurbedrag plaats.

Bezwaar indienen

Als u het niet eens bent met de jaarfactuur, kunt u bezwaar maken. U herkent de jaarfactuur aan de regel waar 'Besluit' voor staat. Doe dit binnen zes weken na de verzenddatum van de factuur. Stuur uw bezwaarschrift per post naar: Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, Postbus 450, 9700 AL Groningen. Helaas kan een bezwaarschrift nog niet digitaal worden ingediend.

Wanneer is bezwaar maken niet zinvol?

Heeft u de intrekking of wijziging van uw registratie of vergunning niet voor 31 december doorgegeven? Dan moet u de factuur betalen. Het heeft dan geen zin om bezwaar te maken. Als u bijvoorbeeld uw boot in 2020 heeft verkocht, maar uw registratie niet heeft opgezegd voor 31 december 2020, dan bent u de gehele vergoeding verschuldigd over 2021.

Voorwaarden waaraan uw bezwaar moet voldoen

Het bezwaarschrift bevat tenminste:

  • uw naam en adres;
  • de datum van uw bezwaarschrift;
  • een omschrijving (of kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • de reden(en) van uw bezwaar;
  • uw handtekening.

Voldoet uw bezwaar niet aan deze eisen dan krijgt u de kans om alsnog aan deze eisen te voldoen. Voldoet uw bezwaar dan nog niet, dan zal deze niet inhoudelijk worden behandeld. Maakt u bezwaar? Ook dan moet u de factuur binnen de gestelde termijn betalen.

Als u in het gelijk wordt gesteld, krijgt u het (te veel) betaalde bedrag terug.

Laat u zich vertegenwoordigen door een gemachtigde? Dan kan de RDI u vragen om een schriftelijke verklaring te laten zien, waaruit blijkt dat de vertegenwoordiger is gemachtigd om namens u te handelen. Dit hoeft niet als u gebruik maakt van een advocaat.

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen over de jaarfactuur. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum.