Privacyverklaring De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) maakt deel uit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De RDI gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg). De AVG en de Wpg hebben tot doel de privacy van burgers te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens en privacy.

Versie: 27 juni 2022

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer of uw Burgerservicenummer zijn persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens

De RDI verwerkt persoonsgegevens. Dat doen wij alleen wanneer dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Bijvoorbeeld om onze wettelijke taken uit te kunnen voeren en om met u te kunnen communiceren. Verder worden persoonsgegevens gebruikt om onderzoek te kunnen doen naar storingen die consumenten en bedrijven bij ons hebben gemeld, of om vast te stellen wie verantwoordelijk is voor een overtreding.

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens is dan ook altijd een rechtmatige grondslag aanwezig. Denk hierbij aan de uitvoering van een wettelijke verplichting, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in algemeen belang of van een taak bij de uitoefening van het openbaar gezag als toezichthouder.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van verwerking van persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven en meldingen

Als u een nieuwsbrief wilt ontvangen hebben we uw e-mailadres nodig. Als u een melding wilt doen kunnen we soms uw naam of woonadres nodig hebben. Bij het webformulier dat u hiervoor invult staat vermeld welke gegevens we gebruiken en waarvoor.

Contact per telefoon of e-mail

Als u met ons belt kan het nodig zijn dat we uw naam en telefoonnummer vragen om de vraag beter te kunnen beantwoorden of om u terug te kunnen bellen. Als u een mail stuurt, wordt uw mailadres gebruikt voor de beantwoording van de mail. Daarnaast registreren we deze om vragen beter te beantwoorden en te kunnen zien wat er in het eerdere contact besproken is.

Registratie in het frequentiegebruikersregister

Bent u radiozendamateur of maakt u gebruik van maritieme apparatuur, dan hebben wij uw gegevens nodig voor het registreren van de melding. Deze meldingen worden opgenomen in het frequentiegebruikersregister. Om te kunnen inloggen in uw eigen domein in dat register gebruiken wij uw Burgerservicenummer voor identificatie. Daarnaast worden uw naam en adresgegevens gebruikt voor het toezenden van facturen.

Delen met derden

De RDI is zeer terughoudend in het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden. De uitvoering van wettelijke taken kan ertoe leiden dat we gegevens, inclusief persoonsgegevens, delen met andere instanties. Daarbij kunt u denken aan andere overheidsinstanties voor het verzenden van post of het innen van boetes, het Openbaar Ministerie of gerechtelijke instanties. Dit doen we niet zonder de rechtmatigheid van het verwerken van persoonsgegevens te toetsen aan de bepalingen van de AVG. Uw kunt er zeker van zijn dat uw persoonsgegevens niet voor reclamedoeleinden worden gebruikt of worden doorverkocht aan derden.

Bewaren van persoonsgegevens

De RDI bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Veiligheid en persoonsgegevens

De RDI hecht veel waarde aan de beveiliging van uw persoonsgegevens. Dat doen wij bijvoorbeeld door gebruik te maken van autorisaties voor bepaalde verwerkingen en fysieke beveiliging. Wij maken gebruik van nationale en internationale standaarden en richtlijnen voor het beveiligen van informatie, waaronder uw persoonsgegevens. De RDI houdt zich daarbij aan de Baseline Informatiebeveiliging Rijk (BIR).

Wijzigen, verwijderen en inzage van uw gegevens

Hoe u uw gegevens wijzigt, leest u in de Veelgestelde vragen over de jaarfactuur, onder het kopje 'Gegevens wijzigen'.

Vaak bent u ook verplicht om wijzigingen door te geven. Bijvoorbeeld als u een vergunning heeft voor het gebruik van frequentieruimte. Dan is in de voorschriften bij de vergunning opgenomen dat u wijzigingen dient door te geven. Tot zo ver verandert er dus niets.

Met de komst van de AVG krijgt u meer rechten. U heeft nu ook het recht op vergetelheid, het recht om de gegevens door te sturen en het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Hieronder is opgesomd wat uw rechten zijn:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van persoonsgegevens (recht op vergetelheid)
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
  • recht op overdraagbaarheid

Vragen over privacy of verzoeken over uw persoonsgegevens

Als u vragen heeft of een klacht wilt indienen over verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen. Vermeldt u erbij: ter attentie van de privacycoördinator. U kunt ons bereiken op verschillende manieren:

  • mailen via info@rdi.nl
  • bellen naar het Klantcontactcentrum via het nummer 088 - 041 60 00
  • schrijven naar De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, Postbus 450, 9700 AL Groningen
  • gebruik maken van de contactmogelijkheden die op onze website staan

Gegevens inzien of wijzigen

Als u uw gegevens wilt inzien of iets wilt laten wijzigen of verwijderen en u kunt dat zelf niet via 'Mijn gegevens' in het frequentiegebruikersregister, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen via het adres De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, Postbus 450, 9700 AL Groningen.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Het kan zijn dat we daarbij aanvullende informatie nodig hebben om er zeker van te zijn wie het verzoek indient, zoals een paspoort of identiteitskaart.

Meer informatie over de privacyverklaring

Heeft u vragen over privacy bij de RDI, of andere vragen? Wij geven u graag uitleg. U kunt contact opnemen met onze privacycoördinator via info@rdi.nl .

Meer informatie over de AVG kunt u vinden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder die erop toeziet dat organisaties zich houden aan de AVG.  

De Functionaris voor Gegevensbescherming maakt deel uit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). EZK heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). Heeft u vragen over de AVG en de privacy van uw gegevens, dan kunt u deze ook stellen aan de functionaris gegevensbescherming van het ministerie: via PbFG@minez.nl of door een brief te sturen naar:

Functionaris voor Gegevensbescherming
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bureau Bestuursraad
Postbus 20401
2500 EK Den Haag