Kerncijfers van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Financiële kerncijfers

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Bedrijfsresultaat (x 1.000 euro)

118

-1220

-1824

-268

Omzet (incl. Caribisch Nederland)

46696

49480

55384

60703

Personeelskosten per fte (x 1.000 euro)

79,5

85,9

100,0 100,3

Opleidingskosten als percentage van de personele kosten

1,70%

1,76%

1,43%

1,74%

Huisvestingskosten per fte (x 1.000 euro)

5,5

8,3

8,2

7,2

Uurtarief (wijziging in reële termen)

-2,45%

6,91

5,66%

1,59

Toelichting

Het boekjaar 2021 is afgesloten met een verlies van € 0,3 mln. Dit bedrag komt voor € 0,7 mln. op rekening van Caribisch Nederland en maakt onderdeel uit van de afouw van de post ‘te verrekenen met Caribisch Nederland’. Deze post op de balans van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) geeft het bedrag weer dat met de tarieven voor Caribisch Nederland moet worden verrekend. Het resultaat van de RDI bedraagt, na verrekening Caribisch Nederland, € 0,4 mln. De gerealiseerde gemiddelde personeelskosten per FTE zijn hoog doordat de nieuwe taken van de RDI zeer specialistisch (extern) personeel vergen. Het percentage externe inhuur bedraagt 22% (begroot 10%).

Personele kerncijfers

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Totaal aantal fte's

324

335

344,5

373,8

Kosten inhuur externen (x 1.000 euro)

2971

3280

6148

8352

Ziekteverzuim

3,3%

3,4%

3,9%

3,0%

Percentage vrouwen

31%

30%

30%

30%

Gemiddelde leeftijd

50,7

50,9

50,4

51,0

Toelichting

De RDI blijft met succes actief sturen op het terugdringen van het verzuim. Maandelijks wordt op directieniveau aandacht besteed aan de analyse op het verzuim. Daarnaast is er een werkgroep vitaliteit actief binnen de RDI die zich inzet om activiteiten te organiseren om zowel de fysieke als de mentale en psychosociale vitaliteit van de medewerkers te vergroten.