Toenemende digitale dreiging vereist meer focus op cyberweerbaarheid

Agentschap Telecom publiceert Jaarplan 2022

De Nederlandse digitale infrastructuur wordt bedreigd. Winkelketens, zorginstellingen en industrie zijn steeds vaker doelwit van cyberaanvallen. En zelfs vitale diensten als onze energievoorziening en telecommunicatie hebben te maken met digitale dreiging. Dat kan leiden tot manipulatie, uitval en ernstige schade. Uiteindelijk kan het zelfs leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Reden voor Agentschap Telecom het toezicht op cyberweerbaarheid te intensiveren.

Kwaliteit en betrouwbaarheid mobiele netwerken

Om uitval en manipulatie van netwerken te voorkomen, moeten operators alles in het werk stellen hun netwerken veilig en betrouwbaar te houden. Agentschap Telecom controleert daarom of ze voldoen aan de eisen die de ministeriële Regeling veiligheid en integriteit telecommunicatie stelt. Na een periode van voorlichting en voorbereiding, start het agentschap in oktober met gerichte inspecties op dit vlak.

Aanbieders van communicatie-diensten als Whatsapp en Skype vallen vanaf dit jaar ook onder het toezicht van Agentschap Telecom. In verband met het maatschappelijke belang geldt ook voor dergelijke over‐the‐top diensten (OTT) een verplichting om op basis van de zorgplicht alle maatregelen te nemen die nodig zijn om verstoring of uitval te voorkomen. 

Energie en digitalisering

Om de energiesector weerbaar te houden en onze energievoorziening te garanderen, houdt het agentschap in 2022 toezicht op de energiesector. Fabrikanten en dienstverleners moeten adequate maatregelen nemen om de cyberveiligheid van hun producten, systemen en processen te waarborgen. En om onderbrekingen in de levering te voorkomen, blijft Agentschap Telecom er toezicht op houden dat graafwerkzaamheden voor (extra) leidingen en kabels veilig verlopen.

De klimaatdoelen leunen sterk op de digitale infrastructuur. De energietransitie kan niet slagen zonder onberispelijke werking van bijvoorbeeld laadpalen, energiemeters, zonnepanelen of warmtepompen. Daarom onderzoekt het agentschap in 2022 onder meer de impact en risico’s van elektrische apparatuur die zowel aan het elektriciteitsnet als aan het internet gekoppeld is (zoals laadpalen, warmtepompen, zonne-energiesystemen of thuis-accu’s).

Digitaal veilige apparatuur

Agentschap Telecom intensiveert ook het toezicht op apparatuur die niet aan de Europese eisen voldoet. Apparaten moeten storingsvrij werken, maar ook in digitale en elektrische zin veilig te gebruiken zijn. Dat is elementair voor het vertrouwen in de digitalisering. Apparaten die niet aan de eisen voldoen, krijgen geen toegang tot de Europese markt. Als Nationaal Cybersecurity Certificerings Autoriteit kan het agentschap bovendien toetsen of producten of productieprocessen wel voldoen aan de standaarden voor cyberveiligheid.