Nieuwe vergunningen voor radiozendamateurs

Met ingang van 1 april 2017 gaat Agentschap Telecom anders om met vergunningaanvragen door radiozendamateurs.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Door efficiënter te plannen  en meer maatwerk is er meer ruimte voor relaisstations. De beperking '1 station per dekkingsgebied’ geldt niet meer. De omvang van het ‘planningsgebied’ wordt variabel, in plaats van de nu vaststaande straal van 50 km of 20 km rondom het opstelpunt. 
  • Er worden zo min mogelijk technische voorschriften aan de vergunningen verbonden: vergunningen worden in principe techniekneutraal verleend. De modulatiesoort (digitaal/analoog) is doorgaans vrij te kiezen.

Onder bepaalde voorwaarden kan het agentschap aan F-amateurs vergunningen verlenen die een hoger zendvermogen (max +6 dB) toestaan dan het maximale zendvermogen dat met een registratie is toegestaan. De aanvrager moet onder meer aantonen dat de veldsterkte niet de EMC-normen en ICNIRP-blootstellingslimieten overschrijdt op plaatsen die voor publiek toegankelijk zijn.

Meer informatie

Lees meer over vergunningen voor radiozendamateurs en lees de Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs.  Deze gedragslijn vervangt per 1 april 2017 de beleidsnotitie Onbemand frequentiegebruik en is tot stand gekomen in onderlinge samenwerking met de landelijke verenigingen voor radiozendamateurs VERON en VRZA.

Nieuwe aanvraagformulieren

U vindt de nieuwe aanvraagformulieren voor het aanvragen van een vergunning voor relaisstations, bakenstation en hogere zendvermogens bij Vergunningen voor radiozendamateurs