Toezichtkader Mobiele Communicatie en meetprotocollen vergunningen mobiele netwerken

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft op 2 april 2024 de definitieve versies vastgesteld van het Toezichtkader Mobiele Communicatie en van het Meetprotocol ingebruiknameverplichting 3,5 GHz-vergunningen.

Het Toezichtkader beschrijft – op hoofdlijnen – hoe wij het toezicht op de vergunningen voor mobiele communicatie uitvoeren en welke interventies daarbij kunnen worden gehanteerd.

Het Meetprotocol beschrijft – samen met de eerder vastgestelde meetprotocollen - de wijze waarop we controleren of vergunninghouders de belangrijkste vergunningsvoorwaarden naleven, waaronder uit de te veilen 3,5 GHz-band.

De conceptversies van het Toezichtkader en van het Meetprotocol ingebruiknameverplichtingen 3,5 GHz werden in februari 2024 bekendgemaakt. Hoewel we de documenten formeel niet hebben geconsulteerd, hebben we belanghebbenden wel in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Er zijn meerdere reacties op de documenten ingediend. Deze reacties hebben op een aantal punten geleid tot aanpassing van de documenten. Het Toezichtkader vervangt het Toezichtarrangement Mobiele Communicatie uit maart 2020.

Het meetprotocol controle dekkings- en snelheidsverplichting 700 MHz (plus de bijlage) en het meetprotocol ingebruiknameverplichtingen 700, 2100 en 2600 MHz (plus de bijlage) zijn vastgesteld op 6 maart 2020.