De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en de CROW 500

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) ziet toe op de naleving van de voorschriften die gericht zijn op een zorgvuldig graafproces. De CROW 500 vormt een belangrijk uitgangspunt voor ons toezichtbeleid. In de CROW500 is door alle betrokkenen uit de graafketen nauwkeurig uitgewerkt waaraan voldaan moet worden om zorgvuldig te graven.

KLO en de CROW 500

Het Kabel en Leiding Overleg (KLO) is een vrijwillig samenwerkingsverband waarin de belangrijkste koepelorganisaties van de graafketen vertegenwoordigd zijn. De deelnemers in dit samenwerkingsverband hebben gezamenlijk de CROW 500 ontwikkeld. 

De CROW 500 legt nadrukkelijk de verantwoordelijkheid om schade aan kabels en leidingen te voorkomen bij opdrachtgevers en grondroerders. In de handreiking staat helder uitgelegd hoe zij invulling kunnen geven aan die verantwoordelijkheid. Dit zijn belangrijke stappen om te komen tot ‘zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase’.

Toets zorgvuldig opdrachtgeven

De RDI kijkt bij een inspectie van opdrachtgevers onder andere naar de volgende resultaatverplichtingen:

  1. Is voldoende geld gereserveerd om de voorgenomen graafactiviteit zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren (initiatieffase CROW 500)?
  2. Is voldoende tijd geboden aan de grondroerder om zijn graafactiviteit zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren (initiatieffase CROW 500)?
  3. Is een risico-inventarisatie opgesteld waarbij geanalyseerd is of de voorgenomen graafactiviteiten leiden tot conflicten met de ondergrondse infrastructuur op basis van de verkregen gebiedsinformatie van het Kadaster (onderzoeksfase CROW 500)?
  4. Is een maatregelenplan opgesteld op basis van een controle van de feitelijke ligging van de ondergrondse infrastructuur bij de vastgestelde conflicten uit de risico-inventarisatie (Ontwerpfase CROW 500)?

Toets zorgvuldig grondroeren

Bij een sleufinspectie bij grondroerders onderzoeken onze inspecteurs of een grondroerder zijn graafwerkzaamheden zorgvuldig heeft verricht. Wij controleren daarbij of een graafmelding is gedaan en of de ondergrondse infrastructuur gelokaliseerd is alvorens men is gaan graven. Ook worden de volgende resultaatverplichtingen uit de CROW 500 getoetst op naleving:

  1. Is een instructie opgesteld op basis van het door de opdrachtgever verstrekte maatregelenplan, is er ook daadwerkelijk een instructie gegeven aan het graafteam door de grondroerder en is er een regelmatige update gegeven (werkvoorbereidingsfase).
  2. Heeft het graafteam op een juiste wijze de werkinstructie activiteiten uitgevoerd (uitvoeringsfase).

Als tijdens een (sleuf)inspectie één van de hierboven genoemde verplichtingen niet adequaat is uitgevoerd, dan kan de toezichthouder bestuursrechtelijk handhaven. Deze handhaving kan bestaan uit een waarschuwing, een boete of een dwangsom.

Heeft u vragen over de CROW 500?
Neem dan contact op met de klantenservice van het CROW. Dat kan via telefoonnummer 0318 - 69 53 15 of via e-mail: klantenservice@crow.nl.

Heeft u vragen over de manier waarop wij toezichthouden?
Bel ons op 088 - 041 60 00. We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. U kunt uw vraag ook doorgeven via het contactformulier op onze site.