Statuslijst van vertrouwensdiensten

Hieronder vindt u informatie over organisaties die vertrouwensdiensten aanbieden. U kunt zien welke organisaties in Nederland gekwalificeerd zijn of zijn geweest.

Gekwalificeerde aanbieders in Nederland

Een overzicht van gekwalificeerde aanbieders van elektronische vertrouwensdiensten vindt u op het Trust Services Dashboard. Dit is een webapplicatie van de Europese Commissie, waarmee u de statuslijst van vertrouwensdiensten kunt raadplegen. 

Vertrouwenslijsten volgens Verordening (EU) Nr. 910/2014

Vertrouwenslijsten zijn essentieel voor het opbouwen van vertrouwen tussen marktdeelnemers. Met de lijsten kunnen gebruikers de gekwalificeerde status en statusgeschiedenis vaststellen van verleners van vertrouwensdiensten, en van hun diensten.

De vertrouwenslijsten van lidstaten omvatten ten minste de informatie zoals nader bepaald in Artikelen 1 en 2 van het Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1505 van de Commissie.

In de vertrouwenslijsten mogen lidstaten informatie opnemen over niet-gekwalificeerde verleners van vertrouwensdiensten, als ook informatie over de niet-gekwalificeerde vertrouwensdiensten die door hen worden verleend. Het moet duidelijk aangegeven zijn dat deze als niet-gekwalificeerd worden beschouwd volgens Verordening (EU) Nr. 910/2014.

In de vertrouwenslijsten mogen Lidstaten informatie toevoegen over andere, op nationaal niveau gedefinieerde typen vertrouwensdiensten dan die gedefinieerd in Artikel 3, lid 16 van Verordening (EU) Nr. 910/2014. Het moet duidelijk aangegeven zijn dat deze als niet-gekwalificeerd worden beschouwd volgens Verordening (EU) Nr. 910/2014.

Vertrouwenslijst van Nederland

De huidige lijst is de vertrouwenslijst met informatie over de gekwalificeerde verleners van vertrouwensdiensten waarop Nederland toezicht houdt, als ook informatie over de gekwalificeerde vertrouwensdiensten die door hen worden verleend, in overeenstemming met de relevante bepalingen zoals vastgelegd in Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 over elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG.

Het grensoverschrijdend gebruik van elektronische handtekeningen is geregeld in de Beschikking van de Commissie van 16 oktober 2009, die Lidstaten verplicht tot het opstellen, bijwerken en publiceren van vertrouwenslijsten bevattende informatie met betrekking tot certificatiedienstverleners die gekwalificeerde certificaten afgeven aan het publiek, in overeenstemming met Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen, en die onder toezicht staan door of zijn geaccrediteerd in de Lidstaten. De huidige vertrouwenslijst is een voortzetting van de vertrouwenslijst zoals ingesteld volgens Beschikking 2009/767/EG van de Commissie.

Beëindigde verleners van vertrouwensdiensten

De volgende verleners van vertrouwensdiensten die gekwalificeerde certificaten aan het publiek aanboden, hebben hun activiteiten beëindigd zonder dat een andere verlener van vertrouwensdiensten de verantwoording van de dienstverlening heeft overgenomen. Alle uitgegeven gekwalificeerde certificaten zijn verlopen of ingetrokken op de datum van beëindiging.

Beëindigde verleners van vertrouwensdiensten

24 maart 2020: ESG de Electronische Signatuur B.V.

14 september 2011: Diginotar B.V. (documenten op aanvraag beschikbaar)

Overgenomen vertrouwensdiensten

2011 - Overname Getronics door KPN

Alle rechten en verplichtingen aangaande gekwalificeerde certificaten (CA/QC diensten), uitgegeven aan het publiek, door Getronics Nederland B.V., gevestigd in Nederland en geregistreerd bij OPTA tot 1 september 2011, zijn overgegaan op KPN Corporate Market B.V.

Deze rechten en verplichtingen zijn bij een juridische afsplitsing van Getronics Nederland B.V. tot stand gekomen. De akte van afsplitsing waarbij KPN Corporate Market B.V. deze rechten en verplichtingen verkregen heeft werd op 1 september 2011 van kracht.

Vanaf dit tijdstip bleef Getronics Nederland B.V. in bedrijf, maar verloor zij het recht dergelijke diensten aan het publiek aan te bieden. Certificaten die na deze datum zijn uitgegeven, zijn uitgegeven onder verantwoordelijkheid van KPN Corporate Market B.V. Nadere informatie kan worden verkregen bij KPN Corporate Market B.V.

2016 - Overname KPN Corporate Market door KPN B.V.

Op 1 april 2016 zijn de gekwalificeerde vertrouwensdiensten van KPN Corporate Market B.V. overgenomen door KPN B.V. Middels een op deze datum gepasseerde akte van afsplitsing zijn alle rechten en verplichtingen aangaande gekwalificeerde vertrouwensdiensten overgegaan van KPN Corporate Market B.V. op KPN B.V.

KPN Corporate Market B.V. bleef na 1 april 2016 in bedrijf, maar zonder het recht om gekwalificeerde vertrouwensdiensten aan te bieden aan het publiek. Alle gekwalificeerde certificaten uitgegeven onder verantwoordelijkheid van KPN Corporate Market B.V. die na 1 april 2016 nog geldig zijn, vallen vanaf deze datum onder verantwoordelijkheid van KPN B.V.

Alle per 1 april 2016 nog geldige gekwalificeerde certificaten uitgegeven onder verantwoordelijkheid van Getronics Nederland B.V., waarvoor de verantwoordelijkheid op 1 september 2011 was overgegaan op KPN Corporate Market B.V. (zie het bericht hierboven), vallen vanaf 1 september 2016 ook onder verantwoordelijkheid van KPN B.V.

Help ons de website te verbeteren

Heeft u gevonden wat u zocht? Was deze informatie nuttig voor u? Mist u dingen? We horen graag hoe we onze website kunnen verbeteren.

Feedbackformulier

Hiermee kunnen wij als dat nodig is persoonlijk contact met u opnemen.
Hiermee kunnen wij als dat nodig is persoonlijk contact met u opnemen.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)