Hoofdlijnen van het sanctiebeleid bij illegaal FM-gebruik

Bestuursrechtelijke handhaving wordt uitgevoerd door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). Hierbij worden een boete en een last onder dwangsom opgelegd. De hoogte van de boete is afhankelijk van de ernst, de verwijtbaarheid en de bijzondere omstandigheden van de overtreding. Hieronder worden op hoofdlijnen de stappen beschreven die de hoogte van de boete bepalen. De maximale boete is € 15.000,- inclusief eventuele opslagen, ook voor recidive. De opbouw van de boete is als volgt:

Basisboete en opslag voor onttrekking aan toezicht

Voor alle overtredingen geldt een basisboete van € 2.500 ,-. Hierop volgt een opslag van 2.500 euro bij onttrekking aan het toezicht (bijvoorbeeld het verstoppen, camoufleren, barricaderen, gebruik van een mobiele mast of gescheiden opstelling).

Opslagen voor fysieke daders

Voor fysieke daders*  kunnen de volgende opslagen bovenop de basisboete worden gelegd:
Vanaf een geografisch bereik van de zender van 15 kilometer, volgt per kilometer extra bereik een opslag van € 100,- bovenop de basisboete van € 2.500,- met een maximum opslag van € 5.000,-, dat wordt bereikt bij een geografisch bereik van 65 kilometer. Zo leidt bijvoorbeeld een geografisch bereik van 20 kilometer tot een opslag van € 500,- (5 x 100 euro).

*degene die de handelingen van de overtreding zelf heeft uitgevoerd.

Vanaf een demografisch bereik (d.w.z. het aantal potentiële luisteraars) van de zender van 50.000 inwoners geldt per extra inwoner een opslag van € 0,025 bovenop de basisboete van € 2.500,-. Zo leidt bijvoorbeeld een demografisch bereik van 100.000 inwoners tot een opslag van € 1.250,- (50.000  x € 0,025). Het maximum van deze opslag bedraagt € 5.000,-, dat wordt bereikt bij een demografisch bereik van 250.000 inwoners.  

Als daadwerkelijke storing op een legale FM-zender aannemelijk is, wanneer de illegale zender in het verzorgingsgebied staat van een legale FM-zender, en de frequentie-afstand gelijk of kleiner is dan 400 kHz van de frequentie waarop  de illegale uitzending heeft plaatsgevonden, volgt een opslag bovenop de basisboete van maximaal € 2.500,- conform deze tabel:

Overzicht bedragen opslag
Afstand inbreuk FM-frequentie Percentage Bedrag opslag
0,0 t/m 0,1 MHz    100 % € 2.500,-
> 0,1 t/m 0,2 MHz 75 % € 1.875,-
> 0,2 t/m 0,3 MHz 50 % € 1.250,-
> 0,3 t/m 0,4 MHz 25 % € 625,-

Indien de fysieke dader door de toezichthouder in kennis is gesteld van de geconstateerde illegale uitzending en de illegale uitzending wordt binnen dezelfde dag na de eerste constatering nogmaals vastgesteld, volgt een opslag voor continuering/hervatting van 625 euro.

Bedreiging en daadwerkelijke verstoring van continuïteit van vitale netwerken en diensten

Bij bedreiging van de continuïteit (bijvoorbeeld als gevolg van inbraak, vernieling en/of diefstal van elektriciteit ten behoeve van de illegale uitzending) van vitale netwerken en diensten, zoals het alarmnummer 112, luchtvaartcommunicatie, het gebruik van opstelpunten voor mobiele telecommunicatie of de hulpverleningsdiensten (C2000), volgt een opslag van € 2.500,-. Bij daadwerkelijke verstoring of uitval van deze netwerken en diensten kan een opslag van € 5.000,- worden opgelegd.

Belemmering toezichthouder

Bij belemmering van de toezichthouder in de uitoefening van zijn functie volgt, afhankelijk van de ernst van de belemmering, een opslag van maximaal € 2.500,-. Bij ernstige belemmering, die gepaard gaat met bijvoorbeeld vernieling, bedreiging of mishandeling, wordt bovendien altijd aangifte bij de politie gedaan.

Recidive (herhaling van de overtreding)

Bij recidive wordt de eerste keer een opslag van 50% van de basisboete gehanteerd. Bij de tweede keer geldt een opslag van 75% van de basisboete. Bij elke volgende vaststelling van recidive geldt een opslag van 100% van de basisboete**.

**Indien er voor de eerste overtreding een last onder dwangsom is opgelegd, verbeurt deze last bij een volgende overtreding. Dit betekent dat naast de boete ook het bedrag van de verbeurde dwangsom betaald dient te worden. Gedurende de nog resterende looptijd van de last onder dwangsom wordt geen nieuwe last onder dwangsom opgelegd voor soortgelijke overtredingen.

Last onder dwangsom

Naast het opleggen van een bestuurlijke boete wordt altijd een last onder dwangsom opgelegd. Dit ter voorkoming van herhaling van de overtreding (recidive). De hoogte van de dwangsom is € 2.250,- als er geen sprake is van opslagen, en € 4.500,- als er wel sprake is van opslagen. De last onder dwangsom wordt voor 5 jaar opgelegd. Per keer dat een volgende overtreding in deze periode plaatsvindt, moet de dwangsom worden betaald. Als na de looptijd van 5 jaar opnieuw een illegale uitzending wordt vastgesteld, wordt een nieuwe last onder dwangsom opgelegd.

Strafrechtelijk handhaven

De Telecommunicatiewet kan ook strafrechtelijk worden gehandhaafd, bijvoorbeeld door inbeslagname van de illegale zendinstallatie. De strafrechtelijke handhaving en de afstemming tussen strafrecht en bestuursrecht is geregeld in de Aanwijzing handhaving Telecommunicatiewet***.

***Aanwijzing van het College van Procureurs-Generaal , Staatscourant 4 april 2018, nr. 18427