Wijziging sancties voor overtreding van (voorschriften voor) vergunningen voor evenementenomroep

De gevolgen van overtredingen van vergunningvoorschriften voor evenementenomroep kunnen vergelijkbaar zijn met de gevolgen van illegale omroepuitzendingen. Om beter aan te kunnen sluiten bij de ernst van en verschillen in de overtredingen, worden de sancties voor overtredingen van evenementenvergunningen in overeenstemming gebracht met de sancties die gelden voor illegale omroep.

Sancties

Bij overtreding van de vergunningvoorschriften tijdens de looptijd van de vergunning wordt door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) een bestuurlijke boete opgelegd. De hoogte van deze boete is afhankelijk van de ernst van de overtreding en de verwijtbaarheid van de vergunninghouder. Dit wordt bepaald op basis van de onderstaande criteria. De boetes voor verschillende overtredingen worden opgeteld tot een maximum van € 15.000,- ongeacht het aantal en de hoogte van de opgetelde boetes en opslagen.

a. Overtreding van de volgende voorschriften wordt beschouwd als een lichte overtreding, en wordt per overtreden voorschrift en per keer dat de overtreding wordt geconstateerd, beboet met € 250,-:

  • Doorgeven van (administratieve) wijzigingen in de vergunning (bijvoorbeeld de NAW-gegevens van de vergunninghouder)
  • Gebruik voorgeschreven antennediagram
  • Gebruik voorgeschreven polarisatie van de antenne
  • Uitzenden op de voorgeschreven tijdstippen tijdens de looptijd van de vergunning

b. Overtreding van de volgende voorschriften wordt beschouwd als een middelzware overtreding, en wordt per overtreding en per keer dat de overtreding wordt geconstateerd, beboet met € 500,-:

  • Verbod op het veroorzaken van storing
  • Uitzenden vanaf de voorgeschreven locatie
  • Uitzenden op de voorgeschreven frequentie
  • Uitzenden volgens het voorgeschreven spectrummasker

c. Belemmering van of het weigeren van medewerking aan de toezichthouder in de uitoefening van zijn functie wordt beschouwd als een zware overtreding. Per overtreding en per keer dat deze overtreding wordt geconstateerd, volgt, afhankelijk van de ernst van de belemmering, een boete van maximaal € 2.500,-. Bij ernstige belemmering, die gepaard gaat met bijvoorbeeld vernieling, bedreiging of mishandeling, wordt bovendien altijd aangifte bij de politie gedaan.

d. Voor overtreding van de voorgeschreven antennehoogte geldt het volgende:

Indien de hoogte van de antennes afwijkt van de voorgeschreven hoogte volgt een opslag van € 50,- voor elke meter boven de voorgeschreven hoogte. De maximumboete voor overschrijding van de antennehoogte bedraagt € 2.500,-.

e. Voor overtreding van het voorgeschreven vermogen geldt per overtreding en per keer dat de overtreding geconstateerd wordt, een boete van € 250,- voor overtreding met 1 decibel (dB), en vervolgens voor iedere vermogensoverschrijding per elke volgende dB een vaste opslag van dit bedrag. De opslagen worden opgelegd conform onderstaande tabel.

dB te veel

              Boete

1

€ 250

2

€ 292

3

€ 340

4

€ 396

5

€ 462

6

€ 539

7

€ 629

8

€ 733

9

€ 855

10

€ 997

11

€ 1.163

12

€ 1.356

13

€ 1.581

14

€ 1.844

15

€ 2.150

16

€ 2.507

17

€ 2.924

18

€ 3.410

19

€ 3.976

20

€ 4.637

21

€ 5.407

22

€ 6.306

23

€ 7.354

24

€ 8.575

25

€ 10.000

f. Bij de volgende verzwarende omstandigheden, die geen overtreding van de voorschriften zijn, maar die wel van invloed zijn op de ernst, verwijtbaarheid en de bijzondere omstandigheden, kan per overtreding en per keer dat de overtreding wordt geconstateerd, een boete van € 500,- worden opgelegd:

  • Onttrekking aan het toezicht door het bemoeilijken van de vaststelling van de overtreding bijvoorbeeld door het verstoppen, camoufleren, barricaderen, gebruik van een mobiele mast of een gescheiden opstelling.
  • Recidive: bij overtredingen bij een volgende vergunningverlening.

g. Voor elke herhaling van een geconstateerde overtreding tijdens de looptijd van de vergunning volgt een opslag van € 500,-.

Heruitzending (relaiszenders)

Heruitzending van het vergunde evenement op een andere locatie, en/of op een andere frequentie, of voorafgaand dan wel na de vergunde periode, wordt beschouwd als een overtreding van artikel 10.15 van de Telecommunicatiewet en zal derhalve als een illegale uitzending worden gesanctioneerd, indien aantoonbaar is dat de vergunninghouder hiervoor verantwoordelijk is.