Melden afwijkende situatie/ligging

Voordat u als grondroerder gaat graven, doet u een graafmelding. Van het Kadaster ontvangt u de gebiedsinformatie over de theoretische ligging van de bestaande infrastructuur binnen het opgegeven graafpolygoon. Op basis van deze gegevens lokaliseert u eerst werkelijke ligging van de aanwezige kabels en leidingen.

Maar soms bevindt een kabel of leiding zich niet op de verwachte locatie of vindt u een netwerk dat niet vermeld staat in de beschikbare informatie. Er is dan sprake van een afwijkende situatie/ligging.

Volgens de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon) moet u als grondroerder afwijkende situaties melden bij het Kadaster.

Wanneer meldt u een afwijkende situatie of ligging

U meldt een afwijkende situatie of een afwijkende ligging bij het Kadaster als:

  • de daadwerkelijke ligging meer dan 1 meter horizontaal afwijkt van de theoretische ligging. De Wibon verplicht u, op basis van artikel 19, om deze zogenaamde afwijkende ligging direct te melden bij het Kadaster;
  • u een net aantreft dat niet vermeld staat op de van het Kadaster ontvangen gebiedsinformatie. De Wibon verplicht u, op basis van artikel 20, om deze afwijkende situatie direct te melden bij het Kadaster.

Een net is niet gevonden, terwijl deze wel op de verstrekte KLIC-levering staat

Als u als grondroerder een net niet kan vinden in uw zoekgebied onderneem dan de volgende stappen (CROW 500 kennisdeel 3 Lokaliseren van kabels en leidingen):

  • zoek verder tot 1 meter aan weerszijden van de theoretische ligging, ook wanneer daarmee de grens buiten het zoekgebied van de grondroering komt, of;
  • neem contact op met de netbeheerder. De netbeheerder komt met een passende oplossing om de grondroering uit te kunnen voeren. Het kan nodig zijn dat de netbeheerder de kabel of leiding lokaliseert, of;
  • werk net als in een risicogebied zoals omschreven in de CROW-500.

Het is erg belangrijk om extra inspanningen te leveren wanneer een kabel of leiding niet direct wordt gevonden binnen het zoekgebied. In dat geval is het verstandig om actief verder te zoeken. Het kan namelijk zijn dat de kabel of leiding buiten het zoekgebied ligt, mogelijk op een grotere diepte.

Betrek de netbeheerder bij deze zoektocht. De netbeheerder kan extra informatie verstrekken en u ondersteunen in de zoektocht. Als ook deze stappen geen resultaat opleveren, moet u te werk gaan volgens de voorschriften voor het graven in het zogenaamde risicogebied.

Het is niet wettelijk verplicht om een niet gevonden net te melden bij het Kadaster.

Op de afbeelding staat het zoekgebied voor de graafwerkzaamheden bij een afwijkende ligging. Horizontaal maximaal 1,5 meter rondom. Verticaal maximaal plus 20 centimeter diep..
Definitie zoekgebied