Voorschriften en beperkingen vergunningen lokale publieke omroep

Voorschriften en beperkingen verbonden aan vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte ten behoeve van een lokale publieke media-instelling (Lokale publieke omroep). 

Artikel 1 Definities

In deze voorschriften en beperkingen en in de bijzondere bepalingen wordt verstaan onder:

a.  de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)
     de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat;

b.  Houder
     De houder van de vergunning;

c.  Vergunning
     Een vergunning als bedoeld in artikel 3.6, 3.10 of 3.12 van de Telecommunicatiewet;

d.  Radioapparaat
      Uitrusting die naar haar aard bestemd is voor het zenden of het zenden en ontvangen van radiocommunicatiesignalen;

e.  Aanwijzing
     Aanwijzing als lokale publieke media-instelling van het Commissariaat voor de Media;

f.  Zendvermogen
     Maximaal effectief uitgestraald vermogen (e.r.p.);

g.  Antennehoogte
     Maximale hoogte van de antenne van het basisstation boven het straatniveau ter plaatse;

h.  Ziekenhuis
      Instelling voor medisch-specialistische zorg als bedoeld in artikel 1.2, onder 1, van het Uitvoeringsbesluit WTZi.

Artikel 2 Gebruiksdoel

De houder dient een programma uit te zenden overeenkomstig de daarvoor gegeven aanwijzing van het Commissariaat voor de Media.

Artikel 3 Storing

1.    De houder veroorzaakt:

      a.   geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radiozend- of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

      b.   in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen alsmede op de percelen waar dez ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

2.    Het eerste lid is niet van toepassing indien de houder op grond van deze vergunning niet gerechtigd is om uit te zenden met een uitgestraald vermogen van meer dan 10,2 dBW e.r.p.

3.    Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing indien een houder op of in een ziekenhuis of het perceel waarop dat ziekenhuis staat een radioapparaat heeft geplaatst met schriftelijke instemming van dat ziekenhuis.

Artikel 4 Toezicht

De houder zorgt ervoor dat een toezichthouder binnen twee uur toegang kan krijgen tot de zender.

Artikel 5 Wijzigingen

De houder geeft wijzigingen in de gegevens met betrekking tot de vergunning onmiddellijk schriftelijk aan de RDI door.

Artikel 6 Technische parameters

De houder zendt uit:

a.    volgens de parameters, zoals die zijn opgenomen in de 'Bijzondere bepalingen' behorend bij de beschikking;

b.    binnen het in figuur 1 bedoelde masker (gemeten volgende de procedure zoals vermeld in Annex 1 van ITU-R SM 1268-5). In tabel 1 is dit masker in tabelvorm weergegeven. 

Spectrummasker voor FM-uitzendingen

Tabel 1: Spectrummasker voor FM-uitzendingen in tabelvorm (Bron: ITU-R SM 1268-5)

x-as
(kHz)

x-as
(kHz)
f0  - 74 0
f0  - 107,5 -15
f0  - 124 -30
f0  - 152,5 -40

x-as
(kHz)

x-as
(kHz)
f0  + 74 0
f0  + 107,5 -15
f0  +124 -30
f0  + 152,5 -40