Aanvraagformulier vergunning frequentieruimte straalverbindingen

Met dit formulier kunt u een vergunning aanvragen voor straalverbindingen.

  • Houd er rekening mee dat de maximale afstand tussen zender en ontvanger ongeveer 45 kilometer kan zijn. Dit komt door de kromming van de aarde.
  • Tussen de zender en ontvanger moeten zo weinig mogelijk obstakels, zoals flatgebouwen en bomen, staan. Wees daarom ook alert op voorgenomen of in ontwikkeling zijnde windmolens of windmolenparken. Het Bureau Energieprojecten van RVO geeft inzicht in de grote energieprojecten. Op www.ruimtelijkeplannen.nl  vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.
  • Neem contact op met de gemeente(n). Zij kunnen u vertellen of u verder nog iets moet regelen of doen zoals het aanvragen van een bouw- en /of aanlegvergunning.
  • Bepaal de exacte coördinaten van de antennes (bijvoorbeeld met Google Earth). De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft deze nodig om te kijken of de verbinding mogelijk is.
  • Straalverbindingen in de 60 GHz kunnen vaak meer dan 10 W e.i.r.p. uitstralen. Dan heeft u een vergunning nodig. Bij antenne-installaties met een uitgestraald vermogen van meer dan 10 W e.i.r.p. is het verplicht om deze op te nemen in het Antenneregister. Wanneer u een vergunning aanvraagt, zorgt de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur ervoor dat uw vergunninggegevens in het antenneregister worden verwerkt (dit geldt ook voor straalverbindingen in de andere frequentiebanden).