Toezicht bevordert kwaliteit van het FM-radiolandschap

Agentschap Telecom streeft een structureel acceptabele kwaliteit van het (FM-) radiolandschap na, zodat frequentieruimte doelmatig en ongestoord gebruikt kan worden. Dit is van belang voor burgers, die naar hun favoriete radioprogramma willen luisteren. Maar ook voor marktpartijen, zij hebben (economisch) belang bij een “eerlijk” speelveld. Agentschap Telecom verdeelt daarom vergunningen met technische voorschriften en houdt toezicht op de naleving van die vergunningsvoorschriften.

Sinds oktober 2016 houdt Agentschap Telecom, naast het reguliere toezicht, ook themagewijs en over de volle breedte van de FM-sector toezicht. De toezichthouders meten de omroepzenders bij voorkeur op afstand, in de omgeving van de zender. Het meten op afstand bespaart kosten (tijd en geld) voor vergunninghouders, hun operators en Agentschap Telecom, terwijl nog steeds kan worden bepaald of de zenders voldoen aan de technische voorschriften.

Update 16 februari 2017:
Evenementenzenders in de FM-omroepband zijn uitgezonderd van deze aanpak vanwege de geringe duur van de vergunning en het beperkte vergunde zendbereik.

Eerste uitkomsten

Toezichthouders van Agentschap Telecom hebben in de periode oktober- november 2016 over de volle breedte van de FM-sector de spectrummaskers van FM-omroepzenders gemeten. Het is belangrijk dat de modulatie van een FM-omroepzender binnen het voorgeschreven spectrummasker blijft. Als een zender te hard moduleert – en dus het masker overschrijdt – kan hij daarmee storingen veroorzaken op andere zenders op dezelfde of een direct naastgelegen frequentie. Dit is onwenselijk.

Er zijn 400 inspecties verricht. Het overgrote deel van de vergunninghouders bleek aan de voorschriften te voldoen. Er zijn in totaal 45 overtredingen geconstateerd. 26 zenders bleken niet in de lucht te zijn. Agentschap Telecom zal daar nader onderzoek naar doen.

Agentschap Telecom heeft de onderzochte vergunninghouders geïnformeerd over de resultaten van de inspecties. Aan vergunninghouders die op dat moment voldeden aan de (technische) vergunningsvoorschriften is een goedkeuringsbrief gestuurd. Aan de vergunninghouders die in overtreding waren, zijn maatregelen aangekondigd.

Maatregelen om tot naleving te bewegen

Agentschap Telecom wil overtreders op een redelijke en doeltreffende manier bewegen tot het naleven van de voorschriften. Daarom wordt er in principe geen boete opgelegd, maar een (niet vrijblijvende) herstelkans, gekoppeld aan een dwangsom. Vergunninghouders hebben daarmee ruimte om de overtreding ongedaan te maken, zonder dat er direct financiële gevolgen zijn.

Dit biedt de partijen een herstelkans en voor zover nodig voldoende stimulans om beter nalevingsgedrag te vertonen. Bij blijvende en/of herhaalde overtreding blijft het mogelijk om boetes op te leggen.

De eerste reacties laten zien dat partijen in beweging komen. Zij geven aan dat ze overtredingen zullen (laten) herstellen.

Agentschap Telecom zal de komende jaren over de volle breedte van de sector de overige technische voorschriften uit de FM-omroepvergunningen onderzoeken en waar nodig handhaven.

Led-lampen