Wijziging sancties voor overtreding van (voorschriften voor) vergunningen voor evenementenomroep

De gevolgen van overtredingen van vergunningvoorschriften voor evenementenomroep kunnen vergelijkbaar zijn met de gevolgen van illegale omroepuitzendingen. Om beter aan te kunnen sluiten bij de ernst van en verschillen in de overtredingen, worden de sancties voor overtredingen van evenementenvergunningen in overeenstemming gebracht met de sancties die gelden voor illegale omroep.

Sancties

Bij overtreding van de vergunningvoorschriften tijdens de looptijd van de vergunning wordt door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) een bestuurlijke boete opgelegd. De hoogte van deze boete is afhankelijk van de ernst van de overtreding en de verwijtbaarheid van de vergunninghouder. Dit wordt bepaald op basis van de onderstaande criteria. De boetes voor verschillende overtredingen worden opgeteld tot een maximum van € 15.000,-- ongeacht het aantal en de hoogte van de opgetelde boetes en opslagen.

a. Overtreding van de volgende voorschriften wordt beschouwd als een lichte overtreding, en wordt per overtreden  voorschrift en per keer dat de overtreding wordt geconstateerd, beboet met € 250,--:

  • Doorgeven van (administratieve) wijzigingen in de vergunning (bijvoorbeeld de NAW-gegevens van de vergunninghouder)
  • Antennediagram
  • Polarisatie
  • Uitzenden op de voorgeschreven tijdstippen tijdens de looptijd van de vergunning

b. Overtreding van de volgende voorschriften wordt beschouwd als een middelzware overtreding, en wordt per overtreding en per keer dat de overtreding wordt geconstateerd, beboet met € 500,--:

  • Verbod op het veroorzaken van storing
  • Locatie
  • Frequentie
  • Spectrummasker

c. Belemmering van of het weigeren van medewerking aan de toezichthouder in de uitoefening van zijn functie wordt beschouwd als een zware overtreding. Per overtreding en per keer dat deze overtreding wordt geconstateerd, volgt, afhankelijk van de ernst van de belemmering, een boete van maximaal € 2.500,--. Bij ernstige belemmering, die gepaard gaat met bijvoorbeeld vernieling, bedreiging of mishandeling, wordt bovendien altijd aangifte bij de politie gedaan.

d. Voor overtreding van de voorgeschreven antennehoogte geldt het volgende:

Indien de hoogte van de antennes meer dan 10% afwijkt van de voorgeschreven hoogte volgt een basisboete van € 150,-- en een opslag van € 50,-- voor elke meter boven die marge. De maximumboete voor overschrijding van de antennehoogte bedraagt € 2.500,--.

e. Voor overtreding van het voorgeschreven vermogen geldt per overtreding en per keer dat de overtreding geconstateerd wordt, een boete van € 250,-- voor overtreding met 1dB, en vervolgens voor iedere vermogensoverschrijding per elke volgende dB een vaste opslag van dit bedrag. Zo levert een overschrijding van 10 dB een boete op van € 997,-- en een overschrijding van 20 dB leidt tot een boete van € 4637,--. De maximumboete voor overschrijding van het voorgeschreven vermogen bedraagt € 10.000,--.

f. Bij de volgende verzwarende omstandigheden, die geen overtreding van de voorschriften zijn, maar die wel van invloed zijn op de ernst, verwijtbaarheid en de bijzondere omstandigheden, kan per overtreding en per keer dat de overtreding wordt geconstateerd, een boete van € 500,-- worden opgelegd:

  • Onttrekking aan het toezicht door het bemoeilijken van de vaststelling van de overtreding bijvoorbeeld door het verstoppen, camoufleren, barricaderen, gebruik van een mobiele mast of een gescheiden opstelling.
  • Recidive: bij overtredingen bij een volgende vergunningverlening.

g. Voor elke herhaling van een geconstateerde overtreding tijdens de looptijd van de vergunning volgt een opslag van € 500,--.

Heruitzending (relaiszenders)

Heruitzending van het vergunde evenement op een andere locatie, en/of op een andere frequentie, of voorafgaand dan wel na de vergunde periode,  wordt beschouwd als illegale omroep en wordt als zodanig gesanctioneerd, indien aannemelijk is dat de vergunninghouder hiervoor verantwoordelijk is.