Aangepast dekkingspercentage voor gebied binnen een gemeente met verminderde dekking door overmacht

In dit overzicht geven we uitleg bij de mededeling die in de Staatscourant wordt gepubliceerd.

Aangepast dekkingspercentage voor gebied binnen een gemeente met verminderde dekking door overmacht
Resterend gebied na aftrek van
gebied met
verminderde
dekking (% van totale oppervlakte
gemeente)
2%-gebied
(gelijkblijvend,
%)
Compensatie 2%-gebied
verminderde
dekking (%)
Aangepast
dekkings-percentage gebied
verminderde
dekking (%)
Toetsingspercentage o.b.v. 90%
waarschijnlijkheid (%)
<100 % 2 2,50 97,50 87,75
<80 % 2 3,34 96,66 87,00
<60 % 2 5,00 95,00 85,50
<40 % 2 10,00 90,00 81,00
<20 % 2 100,00 0 0

Toelichting tabel

Bij een aanvraag voor een ontheffing van de DSV vanwege overmacht is er sprake van een gebied met verminderde dekking binnen een gemeente.1

1 Zoals vastgelegd in de bijlage Kaart van Nederland van de ontwerp vergunning 700 MHz van 6 maart 2020, Stct. 13729.

In de eerste kolom wordt het resterende gebied weergegeven, na aftrek van dit gebied met verminderde dekking. Dit is vastgelegd in vijf procentuele staffels ten opzichte van de totale oppervlakte van de betreffende gemeente (zijnde 100%). De staffels geven aan hoe groot het gebied is met de verminderde dekking (berekend in een percentage) ten opzichte van de hele gemeente. Dit gebied is exclusief de Natura2000-gebieden, de Astron-locatie te Westerbork en de buitenwateren, overeenkomstig de vergunning. Er is voor staffels gekozen, omdat uit berekeningen bleek dat de verschillen zeer minimaal zijn, als er met werkelijke, exacte percentages gerekend zou moeten worden. Omdat de staffels, voor de vergunninghouder, zo gunstig mogelijk worden afgerond, is de (tijdelijke) norm die overblijft in het resterende deel van de gemeente, in geen enkel geval strenger dan voordat de ontheffing werd verleend.

In de tweede kolom staat het gebied van de 2%-norm vermeld. Deze 2% is gebaseerd op de eis dat op ten minste 98% van de oppervlakte van een gemeente, een openbare elektronische communicatiedienst moet worden aangeboden.

In de derde kolom wordt aangegeven hoe groot het aangepaste percentage is van dit 2%-gebied, als compensatie voor de aftrek van het gebied met verminderde dekking. Dit percentage is vervolgens afgetrokken van het percentage van de oppervlakte van de gehele gemeente (zijnde 100%), zoals is weergegeven in de vierde kolom. Dit getal ziet op het dekkingspercentage dat moet worden geboden in dat deel van de gemeente waar nog wél dekking is (of zou moeten zijn, omdat er geen ontheffing voor verleend is). Op deze manier hoeft er na een verleende ontheffing niet ineens ook dekking te worden verzorgd in een gebied waar dat voorheen ook niet hoefde.

Tenslotte staat in de laatste kolom het aangepaste toetsingspercentage op basis van 90% waarschijnlijkheid vermeld. De eis in de 700 MHz-vergunningen is dat de vereiste datasnelheden gehaald moeten worden met een waarschijnlijkheid van 90%. Afhankelijk van de grootte van het gebied met verminderde dekking en de bijbehorende staffel is er een nieuw toetsingspercentage bepaald op basis van 90% waarschijnlijkheid. Deze is berekend door het aangepaste dekkingspercentage te vermenigvuldigen met het waarschijnlijkheidspercentage.

Voorbeeld bij tabel

Voor een gemeente waarbij het gebied met de verminderde dekking waarvoor de tijdelijke ontheffing wordt verleend, bijvoorbeeld minder dan of gelijk aan 20% van de totale oppervlakte van de gehele gemeente bedraagt, wordt het dekkingspercentage van het derde lid van artikel 3 voor die gemeente gewijzigd van 98% in 97,5%. Deze 97,5% geldt dan voor dat deel van de gemeente waarvoor de tijdelijke ontheffing niet geldt.

Voor een gemeente waarbij het gebied met de verminderde dekking minder dan of gelijk aan 40% (maar wel groter dan 20%) van de totale oppervlakte van de gemeente bedraagt, wordt het dekkingspercentage van het derde lid van artikel 3 gewijzigd van 98% in 96,66% voor dat deel waar nog wel voldoende dekking zou moeten zijn, overeenkomstig de staffels zoals weergegeven in de tabel hierboven.