Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een beslissing van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen of beroep aantekenen.

Bezwaar

Als u bezwaar hebt tegen een beslissing die u hebt ontvangen kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze beslissing een bezwaarschrift indienen.

Lukt het niet om op tijd een volledig bezwaarschrift in te sturen, dan kunt u alvast een onvolledig bezwaarschrift insturen. Dit is een pro forma bezwaarschrift. Wij nemen uw bezwaarschrift in ontvangst en geven u een termijn om uw bezwaarschrift aan te vullen.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent dat het oorspronkelijke besluit van de RDI opnieuw wordt beoordeeld. U kunt het bezwaarschrift indienen bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, Postbus 450, 9700 AL Groningen.

Het bezwaarschrift bevat in ieder geval:

  1. uw naam en adres;
  2. de datum van uw bezwaarschrift;
  3. een omschrijving (of kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  4. de gronden van uw bezwaar;
  5. uw handtekening.

Helaas kan een bezwaarschrift nog niet digitaal worden ingediend.

Als u zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, wordt van hem/haar een schriftelijke machtiging verlangd.

De RDI streeft ernaar om in ieder geval binnen twaalf weken, nadat uw bezwaar compleet is ingediend, hierop te beslissen.

Beroep

Wanneer u een bezwaar heeft ingediend tegen een beslissing van de RDI, ontvangt u van de RDI een beslissing op uw bezwaarschrift. Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u beroep aantekenen. Dit beroep moet u binnen zes weken na de verzenddatum van deze beslissing een beroepschrift indienen. Wordt deze termijn overschreden, dan kan de rechter besluiten de zaak niet in behandeling te nemen.

Het beroepschrift bevat in ieder geval:

  1. uw naam en adres;
  2. de datum van uw beroepschrift;
  3. een omschrijving (of kopie) van het besluit waartegen u beroep aantekent;
  4. de gronden van het beroep;
  5. uw handtekening.

Voor het instellen van beroep bij de rechtbank is voor natuurlijke personen € 170,- en voor anderen € 338,- griffierecht verschuldigd.

Meer informatie over bezwaar en beroep

Neem voor vragen contact op met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.