Internetconsultatie Cyberbeveiligingswet en Wet weerbaarheid kritieke entiteiten gesloten

De internetconsultatie van de wetsvoorstellen Cyberbeveiligingswet en de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten is inmiddels gesloten. De consultatieperiode liep van 21 mei 2024 tot 2 juli 2024. De wetsvoorstellen implementeren twee Europese richtlijnen naar nationale wetgeving: de Network and Information Security Directive (NIS2) en de Critical Entities Resilience Directive (CER). Deze richtlijnen hebben als doel om de fysieke, digitale en economische weerbaarheid te versterken tegen toenemende dreigingen. 

Om een zo groot mogelijke groep te betrekken bij de totstandkoming van de wetsvoorstellen konden burgers, bedrijven en instellingen suggesties doen via www.internetconsultatie.nl.

Binnengekomen reacties

Na het sluiten van de consultatie wordt beoordeeld of en hoe de wetsvoorstellen moeten worden aangepast en of de toelichtingen op de wetsvoorstellen moeten worden aangevuld. Nadat dit is gebeurd, volgt via de ministerraad, de aanvraag bij de Afdeling advisering van de Raad van State voor haar advies op de wetsvoorstellen. Daarna volgt de parlementaire behandeling van de wetsvoorstellen.

Ondertussen werkt het Ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de betrokken beleidsdepartementen ook aan de algemene maatregelen van bestuur ter uitwerking van de Cyberbeveiligingswet en de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten. Bij de totstandkoming van die algemene maatregelen van bestuur zullen onder meer de reacties op de wetsvoorstellen, die via de internetconsultatie zijn binnengekomen, worden betrokken.

Cyberbeveiligingswet

Het doel van de Cyberbeveiligingswet is om eenheid en samenhang aan te brengen in het Europees beleid voor netwerk- en informatiebeveiliging door de digitale weerbaarheid te vergroten en de gevolgen van cyberincidenten te verkleinen.

De Cyberbeveiligingswet stelt een aantal eisen aan organisaties die straks onder de Cyberbeveiligingswet zullen vallen. Daarnaast moeten er ten opzichte van bestaande wetgeving meer sectoren en meer organisaties voldoen aan de nieuwe wetgeving en zijn er een zorg- en meldplicht van toepassing op deze organisaties. Verder regelt deze wet het toezicht op de naleving van de verplichtingen uit de wet.

Meer informatie over de Cyberbeveiligingswet is te vinden in de informatiebrochure over de NIS2 op NCTV.nl.  

Wet weerbaarheid kritieke entiteiten

Het doel van de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten is het verhogen van de weerbaarheid van organisaties die van kritiek belang zijn voor de continuïteit van de levering van essentiële diensten. In de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten worden voorschriften vastgesteld voor het verhogen van de weerbaarheid van deze organisaties. Het gaat hierbij om de weerbaarheid ten aanzien van alle relevante door de natuur en door de mens veroorzaakte risico’s die de verlening van hun essentiële dienst of diensten kunnen verstoren. De digitale weerbaarheid van kritieke entiteiten valt onder de Cyberbeveiligingswet. Verder regelt de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten dat er toezicht komt op de naleving van de verplichtingen uit de wet. Ook regelt deze wet de ondersteuning aan kritieke entiteiten.

Meer informatie over de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten is te vinden in de informatiebrochure over de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten.

Wacht niet af, ga nu al aan de slag

De Rijksoverheid adviseert organisaties niet af te wachten totdat de Cyberbeveiligingswet en de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten in werking zijn getreden. De risico’s die organisaties en systemen lopen, zijn er immers nu ook al. Op de website van de NCTV meer informatie over de wijze waarop organisaties zich kunnen voorbereiden op de komst van de Cyberbeveiligingswet en de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten.