Internetconsultatie Cyberbeveiligingswet en de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten van start

Op dinsdag 21 mei 2024 start het Ministerie van Justitie en Veiligheid met de consultatie van de Cyberbeveiligingswet en de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten. Tijdens de consultatieperiode van 6 weken kunnen belanghebbenden reageren op de wetsvoorstellen. De wetsvoorstellen zijn de omzetting van de Europese Network and Information Security Directive (NIS2) en de Critical Entities Resilience Directive (CER) naar nationale wetgeving. Doel van de wetgevingen is om de digitale en economische weerbaarheid te versterken tegen toenemende dreigingen. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) is beoogd toezichthouder op een aantal sectoren waarop de wetsvoorstellen van toepassing zijn, waaronder de overheidsdiensten.

Via www.internetconsultatie.nl kan iedereen tussen 21 mei 2024 en 2 juli 2024 suggesties doen voor verbetering van de wet- en regelgeving in voorbereiding. Het doel van de consultatie is een zo groot mogelijke groep van burgers, bedrijven en instellingen te betrekken bij de totstandkoming van de wetgeving. Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties bekeken en wordt eventueel het wetsvoorstel aangepast. Het resultaat van de consultatie en de verwerking daarvan wordt in een verslag op hoofdlijnen vermeld op de website.

De Cyberbeveiligingswet

Het doel van dit wetsvoorstel ter implementatie van de NIS2-richtlijn is om eenheid en samenhang aan te brengen in het Europees beleid voor netwerk- en informatiebeveiliging door de digitale weerbaarheid te vergroten en de gevolgen van cyberincidenten te verkleinen. Op die manier wordt beoogd het algemene niveau van cyberbeveiliging in de Europese Unie te verhogen. Dit wetsvoorstel is de opvolger van de zogeheten Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) en bevat wijzigingen ten opzichte van de Wbni. Allereerst is het aantal sectoren dat onder de wet zal vallen, uitgebreid. Verder bevat het wetsvoorstel nadere regels op het gebied van zorgplicht (cyberbeveiligingsmaatregelen), meldplicht (melden van incidenten), en toezicht op naleving.

Om de Cyberbeveiligingswet in te zien en deel te nemen aan de consultatie, gaat u naar de internetconsultatie. Wilt u meer informatie over de Cyberbeveiligingswet, bekijk dan de informatiebrochure over de NIS2-richtlijn

Wet weerbaarheid kritieke entiteiten

De CER-richtlijn richt zich op de bescherming van bedrijven en organisaties tegen een dynamisch dreigingslandschap, zoals hybride en terroristische dreigingen, toenemende onderlinge en grensoverschrijdende afhankelijkheden en natuurrampen. De CER-richtlijn wordt geïmplementeerd in nationale wetgeving in de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten. Het doel van deze wet is het verhogen van de weerbaarheid van bedrijven en organisaties die essentiële diensten verlenen in Nederland. In het wetsvoorstel worden deze bedrijven en organisaties aangewezen als ‘kritieke entiteiten’. Ook worden voorschriften vastgesteld waaraan zij moeten voldoen voor het verhogen van de weerbaarheid. Verder wordt geregeld dat er toezicht komt op de naleving van de wet en moet vanuit lidstaten ondersteuning worden geboden aan kritieke entiteiten. De digitale weerbaarheid van kritieke entiteiten valt onder de Cyberbeveiligingswet.

Om de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten in te zien en deel te nemen aan de consultatie, gaat u naar de internetconsultatie. Voor meer informatie over de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten, bekijkt u de informatiebrochure op nctv.nl.