Rijksinspectie Digitale Infrastructuur publiceert Jaarplan 2023

Internet en telecommunicatie moeten beschermd zijn tegen uitval en aantasting. En dat geldt ook voor een vitale sector als energie (gas, aardolie en elektriciteit). In het jaarplan 2023 zet de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) uiteen hoe het daaraan werkt, en welke toezicht activiteiten daarvoor gepland staan.  

Digitalisering en energievoorziening

De energietransitie is een belangrijk speerpunt voor de RDI. Digitale apparatuur en technologieën bieden oplossingen voor inzicht in en aansturing van een duurzame energievoorziening en daarmee efficiënter energieverbruik en een beschikbaar energiesysteem/elektriciteitsnet. Maar de digitalisering moet wel op een veilig en betrouwbare manier. Vanuit dat gegeven houdt de RDI in 2023 toezicht op apparatuur die zowel aan het elektriciteitsnet als het internet gekoppeld is, zoals laadpalen, warmtepompen, zonne-energiesystemen en thuisbatterijen. Ook houdt de RDI toezicht op graafwerkzaamheden die nodig zijn voor het verzwaren van de elektriciteitsnetten en de aanleg van warmtenetten.

In 2023 doet de RDI onderzoek naar de juiste werking van laadpalen: geven die daadwerkelijk de hoeveelheid elektriciteit die ze aangeven? De RDI onderzoekt ook de mogelijkheden die artificiële intelligentie (AI) kan bieden voor de afstemming van vraag en aanbod van energie. Door decentraal opgewekte elektriciteit vanuit zon of wind, kan dat aanbod namelijk variëren. En dat heeft risico’s voor netbalans en continuïteit.

Artificial Intelligence

AI heeft ook in andere geledingen van de maatschappij zijn intrede gedaan. Het is de technologie van de toekomst, maar stuurt ook nu al veel producten, productieprocessen en diensten aan. Het biedt veel kansen, maar er zijn ook nog vraagstukken te beantwoorden. Dat geldt zeker voor toepassingen in digitale apparatuur in het algemeen en in netwerk- en informatiesystemen in het bijzonder. Onder leiding van de RDI werken toezichthouders en marktpartijen in ons land daarom samen op gebied van kennisontwikkeling en het ontwikkelen van standaarden. Daarnaast is de RDI namens Nederland voorzitter van de Europese werkgroep van toezichthouders op AI.

Security en weerbaarheid van netwerken en diensten

Telecommunicatie moet zo goed mogelijk beschermd zijn tegen uitval en aantasting. Dat geldt ook voor sectoren als energie (gas, aardolie en elektra), internet infrastructuur en digitale diensterlening. Nu de regelgeving op Europees en nationaal niveau is uitgebreid, zullen we ons toezicht daarop intensiveren. Dat geldt ook voor het toezicht op elektronische identiteiten, vertrouwensdiensten en de informatieveiligheid van telecommunicatiediensten.

En verder:

  • Veiling frequenties commerciële radio
  • Veiling 3,5 GHz-ban voor mobiele communicatie
  • Implementatie wetgeving (NIS21, eIDAS2, CER, CSA)
  • Normalisatie en standaardisatie (smart) apparatuur
  • Toezicht op dekking- en snelheidsverplichting mobiele operators.