Regiogerichtheid

Niet-landelijke commerciële FM-vergunninghouders hebben de verplichting om hun programma’s voor een deel van de zendtijd tussen 07.00 en 19.00 uur te richten op de regio, de zogenoemde regiogerichtheid. De vergunninghouders hebben bij de verdelingen van de vergunningen in 2003 en 2008 zelf een percentage regiogerichte programmering geboden. De vergunningen zijn mede verkregen op grond van de geboden percentages regiogerichtheid.

Criteria

Regiogerichtheid is een inhoudelijk criterium waarbij het gaat om programma’s met informatie, cultuur en educatie uit de regio. De regio is het vergunde verzorgingsgebied (ook wel het groene gebied genoemd) van de zender.

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) heeft in 2016 uitvoerig met de vergunninghouders gecommuniceerd over de criteria. De betreffende correspondentie vindt u hieronder:

Vragen van vergunninghouders

In 2017, 2018 en 2022 zijn aanvullende vragen gesteld door vergunninghouders over de vastgestelde criteria. U leest op onderstaande pagina's de vragen en bijbehorende antwoorden: 

Modernisering regiogerichtheidseis

Alleen bij een veiling kan de regiogerichtheidseis worden gemoderniseerd. De regiogerichtheidseis staat niet langer in nieuw verdeelde vergunningen. Op basis van de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003 geldt een percentage van 10%. Niet-landelijke commerciële radio omroepen kunnen hun huidige vergunning laten intrekken indien zij niet langer kunnen of willen voldoen aan het percentage regiogerichtheid in hun vergunning. Daarbij kunnen zij ervoor kiezen om de feitelijke intrekking te laten plaatsvinden per datum van nieuwe uitgifte na veiling van de frequentieruimte. Voor een dergelijk verzoek is het formulier intrekken FM-vergunning en DAB beschikbaar gesteld.

Administratieplicht regiogerichtheid

Sinds de verlenging van de FM-vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep per 1 september 2017 is in de betreffende vergunningen (met uitzondering van de vergunning voor kavel B38) de verplichting opgenomen om een administratie bij te houden waaruit volgt dat de vergunninghouder voldoet aan de regiogerichtheidseis.

Recente controles van de RDI geven aanleiding om de vergunninghouders (nogmaals) te wijzen op de administratieplicht en een aantal aandachtspunten mee te geven. Daarmee kunnen de vergunninghouders zelf nagaan of hun administratie voldoet aan de vereisten. Daartoe is door ons bijgaande brief met bijlage verzonden aan de vergunninghouders.

Brief aan vergunninghouders over de administratieplicht regiogerichtheid met als bijlage een voorbeeld administratie.

Meer informatie

Zie ook de volgende informatie op rechtspraak.nl: