Aanvraaghulp landelijke commerciële radio veiling

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft deze pagina opgesteld om aanvragers te ondersteunen bij hun aanvraag. 

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de volledige regels verwijzen we naar de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen landelijke commerciële radio-omroep 2023.

1. Gebruik het aanvraagformulier en houd u strikt aan het model

De Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen landelijke commerciële radio-omroep 2023 (verder: de Regeling) schrijft het model-aanvraagformulier voor dat u moet gebruiken voor het indienen van een aanvraag. Het aanvraagformulier is ook opgenomen in bijlage 1 van de Regeling.

Om uw aanvraag compleet te maken, vult u het formulier in en levert alle gevraagde gegevens en documenten aan. Denk bij documenten bijvoorbeeld aan statuten en een uittreksel uit het handelsregister.

2. Notarisverklaring, bankgarantie en andere documenten

Wijzigingen in voorgeschreven modelverklaringen zijn niet toegestaan. Bij eerdere veilingprocedures kwam het voor dat de vereiste modelverklaringen uit de Regeling werden afgezwakt of dat extra voorbehouden werden toegevoegd. Dit is niet toegestaan en leidt tot verzuimherstel. Vul het aanvraagformulier en de modelverklaringen uit de Regeling volledig en zonder (tekstuele) aanpassingen in.

Zorg dat u alle in de Regeling gevraagde verklaringen en documenten bij de aanvraag voegt.

3. Toestemming Commissariaat voor de Media

U moet een kopie van een geldige toestemming van het Commissariaat voor de Media overleggen. Alleen de aanvraag tot toestemming of de begeleidende brief van het Commissariaat overleggen, is niet voldoende. 

U kunt bij het Commissariaat voor de Media een verzoek indienen of zij uw aanvraag om toestemming vertrouwelijk behandelen. Indien dit verzoek voldoende is gemotiveerd en wordt toegewezen, publiceert het Commissariaat de toestemming niet eerder dan na bekendmaking van de uitkomst van de veiling. De wettelijke termijn van zes weken waarin belanghebbenden bezwaar kunnen maken, begint vanaf het moment van publicatie op de website van het Commissariaat.

Bent u geen winnaar en wilt u dat het Commissariaat niet publiceert over het toestemmings- en intrekkingsbesluit, maak dit dan binnen twee weken na bekendmaking van de uitkomst van de veiling kenbaar bij het Commissariaat.

4. Aanvraag indienen per e-mail en elektronisch ondertekenen

U kunt uw aanvraag per versleutelde e-mail, per e-mail, per aangetekende post of door middel van persoonlijke overhandiging indienen. Om vertrouwelijkheid te waarborgen vindt alle e-mailcommunicatie tussen u en onze organisatie bij voorkeur versleuteld plaats. Het is daarom van belang dat u zelf een sleutelpaar aanmaakt en de publieke sleutel bij de aanvraag voegt. Een lijst van softwarepakketten die u bijvoorbeeld kunt gebruiken, vindt u op de website van OpenPgp

Als u uw aanvraag indient per (versleutelde) e-mail moet deze voorzien zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening. Hiervoor moet u over de juiste middelen beschikken. Gebruik bijvoorbeeld het pdf-formaat (PAdES standaard).

Wanneer u uw aanvraag per (versleutelde) e-mail indient, moet naast u ook de notaris gebruikmaken van een gekwalificeerde elektronische handtekening. Het is niet mogelijk dat u gebruikmaakt van een gekwalificeerde elektronische handtekening en de notaris een ‘natte handtekening’, of omgekeerd.

Op de website van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur is een digitaal in te vullen versie van het aanvraagformulier beschikbaar. Deze digitale versie is gelijk aan het modelaanvraagformulier dat is opgenomen in de Regeling.

Let op:

  • Bij een aanvraag per (versleutelde) e-mail moeten alle bestuurders bij onderdeel 9 met een gekwalificeerde elektronische handtekening ondertekenen.
  • Helaas is in onderdeel 9.1.4 van het aanvraagformulier weggevallen dat u een ‘gekwalificeerde elektronische’ handtekening kunt plaatsen.
  • Het is niet mogelijk dat één bestuurder gebruikmaakt van een gekwalificeerde elektronische handtekening en een andere bestuurder van een ‘natte handtekening’, of omgekeerd.

Dient u uw aanvraag per (versleutelde) e-mail in, dan gaan we ervan uit dat u langs de elektronische weg bereikbaar bent.

Wanneer u uw aanvraag op papier indient, kunt u in onderdeel 10 van het aanvraagformulier aangeven dat u bereikbaar bent via de elektronische weg. Geef daarbij aan wat uw publieke sleutel voor versleutelde e-mail is.

5. Bevoegde ondertekening aanvraag

Laat bijlage 1 ondertekenen door diegene(n) die overeenkomstig de vertegenwoordigingsbepalingen uit het handelsregister, de statuten van de rechtspersoon en/of een overgelegde volmacht bevoegd is/zijn om de aanvraag namens de aanvrager in te dienen.

Soms wordt een aanvraag ten onrechte door één van de gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegde personen ondertekend, terwijl alleen twee of meer personen gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn. Het is daarom van belang dat u nagaat of u de aanvraag daadwerkelijk conform het handelsregister, de statuten en volmachten ondertekent. Als u geen gebruik maakt van een gekwalificeerde digitale handtekening, moet u de ondertekening (onderdeel 9 van bijlage 1) plaatsen in het bijzijn van de notaris.

Als u onderdeel 9.1 tot en met 9.4 van bijlage 1 met een gekwalificeerde digitale handtekening ondertekent, hoeft dit niet in het bijzijn van de notaris. Wel moet in dat geval de notaris ook zelf gebruikmaken van een gekwalificeerde digitale handtekening.

Voeg bij de aanvraag een uittreksel uit het handelsregister en een kopie van de statuten. Voeg zo nodig ook volmachten toe, waarmee u aantoont dat de indiener(s) van de aanvraag bevoegd is/zijn om namens de rechtspersoon de aanvraag in te dienen. Het kan zijn dat u uittreksels van verschillende rechtspersonen uit het handelsregister en kopieën van statuten van verschillende rechtspersonen moet overleggen.

6. Aanvragen van meerdere vergunningen

U mag maar één aanvraag indienen. Dit is ook het geval als u meerdere pakketten aanvraagt. In de Regeling is een maximum opgenomen van drie pakketten waarvoor u in aanmerking kunt komen.

Let op: De aanvrager wordt voorafgaand aan toelating tot de veiling getoetst op verbondenheid met andere aanvragers. Het is daarom aan te bevelen om geen (relevante) wijzigingen in de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen te laten plaatsvinden gedurende de veilingprocedure. Ook na toelating tot de veiling kan de minister, als daartoe aanleiding is, besluiten om u uit te sluiten van deelname aan de veiling, of uw vergunningaanvraag afwijzen. Voor meer informatie over verbondenheid zie ook punt 8 hieronder.

7. Te late aanvraag

Uw aanvraag moet in de periode van dinsdag 7 maart 2023 tot en met uiterlijk maandag 3 april 2023 zijn ontvangen. U kunt uw aanvraag alleen per (versleutelde) e-mail op het adres veilinglco@rdi.nl of door middel van aangetekende post of persoonlijke overhandiging indienen bij de Rijksinspectie Digitale infrastructuur op Emmasingel 1, 9726 AH in Groningen. 

Mocht u uw aanvraag persoonlijk willen overhandigen, dan kan dat in de genoemde periode op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur of tussen 14.00 en 16.00 uur.

Als u uw aanvraag te laat indient, op het verkeerde (e-mail) adres of niet per aangetekende post of niet door middel van persoonlijke overhandiging indient, wordt de aanvraag afgewezen.

Voor aanvragen die u per (versleutelde) e-mail indient, geldt als tijdstip van ontvangst het tijdstip waarop onze e-mailserver de aanvraag ontvangt.

8. Gegevens over verbondenheid

Zorg dat u alle relevante gegevens over mogelijke verbondenheid met andere rechtspersonen verstrekt.

Bij de aanvraag moet u een eigen beschrijving toevoegen van de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen die de rechtspersoon raken. De beschrijving moet inzicht geven in alle banden met andere partijen. Zo kunnen we nagaan of er een zodanige verbondenheid is met andere aanvragers of bestaande houders van een vergunning voor analoge commerciële radio-omroep, dat sprake is van één rechtspersoon als bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële radio-omroep.

U dient in uw beschrijving in ieder geval alle onderwerpen te noemen die op u van toepassing zijn, zoals deze in onder a. tot en met i. van onderdeel 7 van het aanvraagformulier zijn opgenomen. U dient ook alle bijbehorende documenten te verstrekken. Wanneer u bijvoorbeeld een productieovereenkomst (onder f) overlegt, dient u ook alle daarbij behorende overeenkomsten te overleggen.

Onder j. tot en met m. van onderdeel 7 van het aanvraagformulier (bijlage 1 van de Regeling) zijn een aantal documenten vermeld die u, indien van toepassing, ook dient te overleggen in het kader van de verbondenheidstoets.

Zodra sprake is van een aanvrager die onderdeel is van een grotere structuur van vennootschappen en/of diverse vormen van samenwerking met andere partijen, dient u een uitgebreide omschrijving te geven van de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen, voorzien van een schematisch overzicht van de structuur van de betrokken rechtspersonen (dus niet alleen de aanvrager, maar ook alle vennootschappen daarboven tot aan de ultimate beneficial owners, zelfs als dat buitenlandse partijen zijn). Een gedetailleerde versie van de eisen die we hieraan stellen, vindt u in onderdeel 7 van het aanvraagformulier (bijlage 1).

Let op: Ook (voorgenomen) wijzigingen die in de toekomst zullen plaatsvinden betrekt u in de hiervoor genoemde beschrijving. U verstrekt de daarbij horende gegevens. Dit is van belang omdat de toetsing op (niet-geoorloofde) verbondenheid plaatsvindt voorafgaand aan toelating tot de veiling. Als feiten of omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de minister besluiten om u uit te sluiten van de veiling of uw aanvraag om vergunningen te weigeren.

Als deze beschrijving of gegevens ontbreken, bieden we daarvoor verzuimherstel.