Aanvraaghulp Verdeling op afroep vergunning 450-470 MHz

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft deze pagina opgesteld om aanvragers te ondersteunen bij hun aanvraag.

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de volledige regels verwijzen we naar de Regeling Verdeling op afroep.

1. Gebruik het aanvraagformulier en houd u strikt aan het model

De Regeling verdeling op afroep (verder: de Regeling) schrijft het model-aanvraagformulier voor dat u moet gebruiken voor het indienen van een aanvraag. Het aanvraagformulier vergunning frequentieruimte Verdeling op afroep 450 MHz staat op deze website. 

Om uw aanvraag compleet te maken, vult u het formulier in en levert alle gevraagde gegevens en documenten aan.

2. Aanvraag indienen per e-mail en elektronisch ondertekenen

U kunt uw aanvraag per versleutelde e-mail, per e-mail, per aangetekende post of door middel van persoonlijke overhandiging indienen. Om vertrouwelijkheid te waarborgen vindt alle e-mailcommunicatie tussen u en onze organisatie bij voorkeur versleuteld plaats. Het is daarom van belang dat u zelf een sleutelpaar aanmaakt en de publieke sleutel bij de aanvraag voegt. Een lijst van softwarepakketten die u bijvoorbeeld kunt gebruiken, vindt u op de website van OpenPgp

Als u uw aanvraag indient per (versleutelde) e-mail moet deze voorzien zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening. Hiervoor moet u over de juiste middelen beschikken. Gebruik bijvoorbeeld het pdf-formaat (PAdES standaard).

Op de website van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur is een digitaal in te vullen versie van het aanvraagformulier vergunning frequentieruimte Verdeling op afroep 450 MHz beschikbaar. Het is niet mogelijk dat één ondertekenaar gebruikmaakt van een gekwalificeerde elektronische handtekening en een andere ondertekenaar van een ‘natte handtekening’, of omgekeerd.

3. Bevoegde ondertekening aanvraag

Laat de aanvraag ondertekenen door diegene(n) die overeenkomstig de vertegenwoordigingsbepalingen uit het handelsregister, de statuten van de rechtspersoon en/of een overgelegde volmacht bevoegd is/zijn om de aanvraag namens de aanvrager in te dienen.

Soms wordt een aanvraag ten onrechte door één van de gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegde personen ondertekend, terwijl alleen twee of meer personen gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn. Het is daarom van belang dat u nagaat of u de aanvraag daadwerkelijk conform het handelsregister, de statuten en volmachten ondertekent.

Voeg bij de aanvraag zo nodig volmachten toe, waarmee u aantoont dat de indiener(s) van de aanvraag bevoegd is/zijn om namens de rechtspersoon de aanvraag in te dienen.

4. Uitleg over versleutelde e-mail en een gekwalificeerde, elektronische handtekening

U kunt uw aanvraag per versleutelde e-mail, per aangetekende post of door middel van persoonlijke overhandiging indienen.

Elektronisch communicatiekanaal: versleutelde e-mail

Tijdens de aanvraag- en veilingprocedure maakt het team VOA van de RDI gebruik van PGP versleutelde e-mail. De versleuteling vindt plaats met behulp van private en publieke beveiligingssleutels. Voor het versleutelen van uw berichten aan team VOA, gebruikt u de publieke sleutel van de RDI voor deze VOA-verdeling. Deze publieke sleutel voor Verdeling op afroep 450 – 470 MHz is te vinden op de VOA webpagina. Voor het versleutelen van berichten vanuit team VOA aan u, heeft de RDI uw publieke sleutel nodig. Wanneer u een aanvraag indient, moet u daarom ook uw publieke sleutel aan ons verstrekken. Voor het aanmaken van uw sleutels en het versleutelen van berichten kunt u gebruik maken van PGP software naar keuze, bijvoorbeeld de opensource software GPG4win (te downloaden via gpg4win.org). Een overzicht van PGP software voor verschillende besturingssystemen vindt u op de website van OpenPgp.

Gekwalificeerde elektronische handtekening

Indien u ervoor kiest om uw aanvraag of andere documenten per e-mail in te dienen, moet u deze voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening. Hierbij gaat alleen om documenten die ondertekend moeten worden, zoals het aanvraagformulier, eventueel verzuimherstel en documenten die u aan de RDI verstuurt tijdens de veiling. Het ondertekenen van documenten kan bijvoorbeeld in het pdf-format (PAdES standaard).

Een gekwalificeerde elektronische handtekening is persoonlijk. Voor het ondertekenen moeten de aanvrager en alle vertegenwoordigingsbevoegden, indien zij documenten ondertekenen, beschikken over middelen om een gekwalificeerde elektronische handtekening te kunnen aanmaken en deze handtekening wordt gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat. Zij kunnen het certificaat verkrijgen bij een gekwalificeerde aanbieder naar keuze binnen de EU. Een actueel overzicht van gekwalificeerde aanbieders per land vindt u op de website van eIDAS.

De identiteit van de ondertekenaar wordt gewaarborgd door het gebruik van een gekwalificeerde, elektronische handtekening op basis van een persoonlijk certificaat. De RDI controleert de authenticiteit van de handtekening.

De gekwalificeerde elektronische handtekening heeft een hoog betrouwbaarheidsniveau, wat passend is bij een veilingprocedure met (grote) commerciële belangen. Daarom is gekozen voor de gekwalificeerde elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 3, twaalfde lid van Verordening (EU) 910/2014 (eIDAS verordening).

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1506 en artikel 27, lid 5 van Verordening (EU) 910/2014 (eIDAS verordening)